این دامنه به فروش میرسد

به همراه .ir

email: c.mrkay.g [at] gmail [dot] com